הליך חדלות פירעון החייב ספטמבר 2019

הוראות כלליות ביחס למבנה הליך חדלות פירעון החייב

החוק החדש שיכנס לתוקף בספטמבר 2019, קובע שישנם זיקות לישראל שהחייב צריך לעמוד בהם כדי לפתוח הליך של חדלות פירעון. החייב חייב להראות במועד הגשת הבקשה כי מרכז חיו בישראל ו/או בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה היה בישראל.

נוסף קובע החוק כי בית המשפט שידון בבקשות בהתאם לגובה החוב וזהות מגישה הבקשה לצו פתיחת הליכים לעניין החייב.

  • החייב – אם החייב מצוי בחדלות פירעון או שצו פתיחת הליכים יסייע כדי למנוע את חדלות פירעון בקשתו תוגש לממונה אם סכום חובותיו עולה על סך של 150,000 ₪. אם הבקשה לצו היא עבור חוב נמוך מ- 150,000 ₪, הבקשה תוגש לרשם הוצאה לפועל.
  • הזוכה – בקשתו תוגש לבית משפט השלום.
  • היועץ המשפטי לממשלה – אם רואה היועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה לצו פתיחת הליכים רק כי מצא כי יש עניין לציבור בכך. תוגש הבקשה לבית משפט השלום.

סעדים זמניים

עד קבלת צו פתיחת הליכים קיימים סעדים. בבקשת החייב אין צורך בסעדים זמניים. לעומת זאת כשהבקשה מוגשת מהזוכה ו/או היועץ המשפטי לממשלה קיימים סעדים זמניים שיחולו עד להכרעת בית המשפט בבקשת הזוכה.

תוצאות לגבי צו פתיחת הליכים לחייב ותקופת הביניים

התוצאות נוגעות ל"תקופת הביניים", שבמהלכה בודק הממונה את מצבו הכלכלי של החייב לצורך גיבושה של תכנית השיקום, ויחולו הגבלות על החייב לצורך מניעת פגיעה בצדדים שלישיים ו/או בניהול התקין של הליך חדלות הפירעון. תקופת הביניים היא תקופה ממתן צו פתיחת הליכים עד מתן צו לשיקום כלכלי שעדיין אין תמונה מלאה בהתנהלות הכלכלית של החייב ומידת שיתוף הפעולה שלו עם הנאמן. עד לבירור התמונה המלאה מוטלות על החייב הגבלות כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת השימוש בכרטיסי אשראי, הגבלה בקבלת דרכון ו/או החזקתו, והגבלה בנסיבות מסוימות על הקמה של תאגיד וכו'. רשאי הממונה מיוזמתו ו/או לבקשת הנאמן ו/או החייב ולאחר שנתן הזדמנות לזוכים להשמיע טענותיהם, להסיר הגבלות אם ראה כי מוצדק בנסיבות העניין.  במידה והממונה סבור כי הסתר ההגבלה נחוצה באופן מיידי, הממונה יוכל להסיר הגבלה לתקופה שיקבע גם מבלי שנתן לזוכים להשמיע טענותיהם.

בדיקת מצבו הכלכלית של החייב

הממונה בהליך, ממנה נאמן שתפקידו העיקרי של הנאמן בתקופת הביניים הוא לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב והנסיבות לכך. עם מינוי הנאמן תפתח תקופה של עד 9 חודשים שבה הנאמן יכנס את הנכסים וינהלם. בתום התקופה הנאמן ימלא דוח שיתואר בו כיצד החייב הגיע למצב חדלות פירעון. הממונה יחליט בתוך 60 ימים מקבלת הדוח מהנאמן, על תכנית השיקום הכלכלי של החייב.

 

קבלת צו שיקום כלכלי

בית משפט מוסמך לתת צו שיקום כלכלי רק לאחר דיון בהצעת הממונה.

כמו כן, צו לשיקום כלכלי יכלול תכנית לתשלום החובות ובה הוראות אשר בסופה של התוכנית יופטר החייב מחובותיו. ברירת המחדל בחוק החדש אומרת שתקופת התשלומים היא כ-3 שנים (אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות), ובמקרים בהם אין אפשרות לקביעת תשלומים משום שהכנסת החייב מספיקה רק לצורכו הקיומי (בסיסי) והחייב יופטר לאלתר מחובותיו.

 

משרד עורכי דין פרי מרקו

רח' החשמונאים 100, תל אביב

טל': 03-6950466, פקס': 03-6096116

דוא"ל: advmarcoperry@gmail.com

 

שתפו את המאמר

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Call Now Button
צור קשר
close slider